Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sigtuna-Bålsta

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny kraftledning mellan Sigtuna och Bålsta. Projektet berör Sigtuna, Upplands-Bro och Håbo kommuner i Stockholms och Uppsala län. Samrådstiden har gått ut och Vattenfall Eldistribution bearbetar nu inkomna yttranden, och information som har inkommit i samrådet, för att ta beslut om slutlig sträckning för den planerade ledningen.

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från spänningsnivån 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution planerar att spänningshöja befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Tjusta samt anlägga en ny 130 kV mellan Tjusta och Bålsta. Under hösten 2019 genomfördes samråd avseende spänningshöjning från Sigtuna till Håtuna. Sedan dess har förutsättningarna ändrats, varför Vattenfall Eldistribution nu planerar för spänningshöjning av ledningsnätet från Sigtuna till Bålsta.

Första delen av sträckan, som ingår i aktuell spänningshöjning, från Sigtuna till området vid Tjusta planeras befintliga 70 kV ledningar att spänningshöjas från 70 kV till 130 kV. På denna sträcka kommer ledningarna stå kvar i befintlig sträckning, med mindre justeringar och utbyte av vissa ledningskomponenter för att möjliggöra spänningshöjningen. Det kan också bli aktuellt med utbyte av enstaka stolpar. Från Tjusta till station Bålsta planeras byggnation av en ny 130 kV ledning, huvudsakligen parallellt med befintliga 70 kV ledningar.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB har genomfört samråd för de planerade åtgärderna hösten 2019 – våren 2021. Samrådsmaterialet finns att ladda ner längre ner på denna sida. Samrådstiden har gått ut och Vattenfall Eldistribution bearbetar nu inkomna yttranden, och information som har inkommit i samrådet, för att ta beslut om slutlig sträckning för den sträckning där nybyggnation planeras. Planen är att skicka in en koncessionsansökan (tillståndsansökan) i slutet av 2021.

Arkeologisk utredning

Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län har bedömt att en arkeologisk utredning ska göras inom ett utredningsområde längs de aktuella sträckorna enligt kartbilden. Arbetet består i att arkeologer rör sig till fots och genomför en okulär besiktning av marken.

Arbetet utförs till fots och innefattar inte några markingrepp. Om några skador ändå skulle uppstå vid arbetets fenomförande kommer dessa dokumenteras och åtgärdas eller ersättas av Vattenfall Eldistribution AB.

Om det finns låsta bommar, hagar med djur eller annat som kan hindra eller störas av tillträdet, vänligen underrätta arkeolog Britta Kihlstedt.

Kontaktperson arkeologi

Britta Kihlstedt, Stiftelsen Kulturmiljövård
Telefon: 073-810 73 21

Övriga frågor

Vid övriga frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Frida Tiger (076-854 78 10) eller Jenny Wintzer (070-559 27 71).

Alternativt:
E-post: sigtunabalsta@sweco.se

Postadress:
Sweco Energy AB
Att: Frida Tiger
Box 340 44
100 26 Stockholm

Kontaktperson

Frida Tiger

Telefon

076-854 78 10