Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Information om inlämnad tillståndsansökan

Efter genomfört samråd har Vattenfall Eldistribution lämnat in ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för spänningshöjning, från 70 kV till 130 kV av befintliga ledningar, Sigtuna-Tjusta och byggnation av ny 130 kV kraftledning Tjusta-Bålsta. Första delen av sträckan kommer ledningarna stå kvar i befintlig sträckning, med mindre justeringar och utbyte av vissa ledningskomponenter för att möjliggöra spänningshöjningen. Det kan också bli aktuellt med utbyte av enstaka stolpar. Från Tjusta till station Bålsta planeras byggnation av en ny ledning, huvudsakligen parallellt med befintliga 70 kV ledningar.
Under hösten 2019 genomfördes samråd avseende spänningshöjning från Sigtuna till Håtuna. Sedan dess har förutsättningarna ändrats, varför Vattenfall Eldistribution nu ansökt om koncession efter genomfört samråd, för spänningshöjning samt nybyggnation från Sigtuna till Bålsta.

Koncessionsansökning, med tillhörande bilagor, finns att ladda ner längre ner på denna sida.

 

Karta Sigtuna-Bålsta

 

Vad händer nu?

Koncessionsansökan kommer nu att prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndighetens ärendenummer är 2022-102726. Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Kontaktperson

Erik Pettersson

Dokument att ladda ner

Developer Tools


Cache options

Consumption options