Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Söderköping

Översiktskarta över samråd i Söderköping

Vattenfall Eldistribution AB håller samråd dels för att anlägga en ny 132 kV ledning på en sträcka om ca 1,4 km, sydväst om Söderköping och dels flytta den befintliga 132 kV ledningen och anlägga den i samma sträckning parallellt med den nya 132 kV ledningen.

Ett skriftligt undersökningssamråd inleddes med utskick av samrådsunderlag den 5 december 2018. Särskilt berörda, tillsynsmyndighet och länsstyrelsen yttrade sig. Efter möte med kommunen samt platsbesök med en inbjudan till särskilt berörda som yttrat sig beslutades att samrådet ska kompletteras.

Kompletteringen till samrådet syftar till att ytterligare inhämta synpunkter från särskilt berörda, kommun och länsstyrelse. Samrådshandlingen sammanfattar platsbesöket, beskriver markkabelalternativ och presenterar ytterligare ett alternativ som togs tagits fram efter synpunkter från särskilt berörda och kommunen.

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB genomför WSP Sverige AB samråd samt upprättar underlag för tillståndsansökan.

Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat på denna sida finns en översiktskarta för berörd sträcka, samrådshandling med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan.


Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Jonas Rune eller Elin Hultin Eriksson på WSP, telefon 010-722 81 37 respektive 010-721 05 60, e-post jonas.rune@wsp.com respektive elin.hultin.eriksson@wsp.com

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 7 januari 2019 till:
elin.hultin.eriksson@wsp.com eller
WSP Sverige AB att Elin Hultin Eriksson
Arenavägen 57
121 88 Stockholm-Globen.

Sista dag för synpunkter

7 januari 2019

Kontaktperson

Elin Hultin Eriksson

Telefon

010-721 05 60