Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

stenkumla

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för en ombyggnation av en 45 kV (nominell spänning) luftledning mellan Åsbro och Ödeskärr i Askersunds kommun, Örebro län. Ombyggnationen berör en sträcka om ca 200 m längs med och väster om riksväg 50, just norr om Hylletorp.

Syftet med ombyggnationen är att bereda plats för ett dubbelspår (järnväg) som är planerat mellan Hallsberg och Degerön. För att dubbelspåret ska kunna byggas måste ledningen höjas närmast spårområdet.

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Samrådet som nu inletts sker i form av ett skriftligt samråd.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Frida Gyllensten, Tel: 072-242 24 67, e-post: frida1.gyllensten@vattenfall.com

Skriftliga synpunkter och beställning av samrådshandling till:                                                      

Via brev:

United Spaces Waterfront Stockholm AB, Enetjärn Natur AB, Filippa Giertta
Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63, Box 190
101 23 Stockholm

Via e-post:

filippa@enetjarnnatur.se

Önskas oss tillhanda senast 7 februari 2019.

Sista dag för synpunkter

7 februari 2019

Kontaktperson

Frida Gyllensten

Telefon

072-242 24 67

Developer Tools


Cache options

Consumption options