Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Stornorrfors

Bakgrund 

De två befintliga 150 kV-ledningarna NL1S2 (Stornorrfors-Vännäs) och NL5 (Stornorrfors-Köpmanholmen) har koncessioner som gäller tillsvidare. Koncessionsbesluten meddelades 1975 respektive 1978.
Vattenfall Eldistribution har uppmärksammat att ledningarna på sträckan mellan Stornorrfors och stolparna 154 (NL1S2) och 79 (NL5) är placerade något förskjutet söderut jämfört med vad koncessionskartorna utvisar. Ett av syftena med ändringsansökan är därför att justera koncessionen för befintliga ledningar enligt den placering som de haft sedan de anlades.

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga ut station Stornorrfors, se Figur 1–1. I samband med ombyggnad av stationen, och omkoppling av ledningar till denna, behöver de befintliga ledningarna NL1S2 och NL5 byggas om mellan stolparna 169 och 92 och där de går in i den nya stationen. Dessa planerade ändringar är därför ytterligare ett syfte med ändringsansökan.

Som en del i arbetet inför att ta fram ansökan vill Vattenfall Eldistribution härmed samråda med berörda parter enligt miljöbalken.

 

Samråd 

Vattenfall Eldistribution bjuder in till ett skriftligt samråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken för rubricerat ärende.
Syftet med samrådet är att informera om projektet och att inhämta synpunkter och information som kan vara värdefull för projektet och för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.

Synpunkter och information som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 14 januari 2022 skriftligen via e-post till jenny.lundberg@sweco.se eller till:
Jenny Lundberg Sweco Sverige AB Box 864 891 18 Örnsköldsvik

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Jenny via telefon 073-098 62 46 eller e-post jenny.lundberg@sweco.se

Under vecka 52 och vecka 1 2022 är Jenny svår att nå på grund av julledighet.

Sista dag för synpunkter

14 januari 2022

Kontaktperson

Jenny Lundberg

Telefon

073-098 62 46

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Stornorrfors