Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Storvreta

Karta över sträckningen

Bakgrund

Området kring Storvreta i Uppsala kommun står inför en framtida exploatering och den förväntade expansionen av befolkning och bostäder medför en ökning av elbehovet i området. Den befintliga ledningen har inte tillräcklig kapacitet för att klara av det kommande energibehovet i och med den framtida exploateringen i området kring Storvreta. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) planerar att bygga två nya 132 kV ledningar.

Projekt

Förstärkningen av elnätet åstadkoms genom att två nya kraftledningar planeras att byggas mellan befintlig transformatorstation Ärentuna i Storvreta och befintlig luftledning väster om E4, norr om Uppsala. Vattenfall Eldistribution har tagit fram sträckningsalternativ, tre alternativ för luftledning och ett för markkabel.

Samrådsprocessen inleddes med undersökningssamråd i juni 2019 tillsammans med myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer, föreningar samt den allmänhet som ansågs vara berörd av de nya planerade ledningarna. Utifrån de synpunkter och önskemål som inkommit har en analys av de föreslagna sträckningarna gjorts, där hänsyn till synpunkter, miljö, ekonomi och tekniska aspekter tagits. Med anledning av detta har Vattenfall Eldistribution studerat ytterligare ett möjligt sträckningsalternativ, Sträckningsalternativ E1/E2 för att minska markintrånget på jordbruksmark vid den ursprungliga platsen för kabelstolparna. Kabelstolpar tar stor yta i anspråk då de behöver stag och även vara placerade med ett säkerhetsavstånd till väg 290.

Samråd

Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till kompletterande undersökningssamråd för en alternativ sträckning. Samrådet genomförs som ett skriftligt undersökningssamråd, som även uppfyller kraven för avgränsningssamråd, enligt 6 kap. 23-25 §§ Miljöbalken för att kunna upprätta den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt miljöbalken och ellagen. Syftet med samrådet är att utreda om ledningarna kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan (tillstånd) och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att biläggas tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen.

Det kompletterande samrådet avser endast den alternativa sträckningen. Tidigare lämnade synpunkter på samrådsunderlaget behöver inte upprepas.

Ytterligare information

Alla intresserade är välkomna att komma in med synpunkter. Samrådsunderlag finns att ladda ned på sidan.

Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta AFRY, Birgitta Olanders på telefon 070-627 86 66. Du kan också kontakta oss via e-post: birgitta.olanders@afry.com.

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast 24 april 2020 via e-post: sara.loved@afry.com eller till AFRY, Sara Löved, Box 1551, 401 51 Göteborg

Sista dag för synpunkter

24 april 2020

Kontaktperson

Sara Löved