Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Samråd Sundsör

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för en ny 130 kV markkabel, mellan 130 kV ledning ML4 S3 och station MT15 Sundsör, Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Den planerade ledningen syftar till att möjliggöra en annan anslutning av stationen MT15 Sundsör till regionnätet.

Anslutningen av station MT15 Sundsör till regionnätet sker idag via 130 kV ledningen BL2 S5. Anslutningen är byggd i luftledningsutförande. BL2 S5 planeras att raseras och en ny anslutning till MT15 Sundsör måste upprättas. Vattenfall Eldistribution har kommit fram till att en anslutning till 130 kV ledning ML4 S3 är den bästa lösningen med hänsyn taget till bland annat nätets utformning och möjliga avbrottstider.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Samråd

Samråd genomförs nu för den nya anslutningen till MT15 Sundsör.

Den ledningssträckning som samråds är lokaliserad till befintlig ledningsgata. Planerade ledningsåtgärder beskrivs utförligare i samrådsunderlaget som finns i dokumentlistan nedan.

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till undersökningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Samrådet genomförs skriftligen. Möjlighet kommer att finnas för kontakt via telefon eller mail.  

Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny ledning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. 10 januari 2022.

Synpunkter och yttrande skickas till samrad@rejlers.se

alternativt:

Rejlers Sverige AB
Att: Fredrik Nystrand
Box 30233
104 25 Stockholm

 

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Fredrik Nystrand (+46 771 78 00 00).

 

 

 

 

Sista dag för synpunkter

10 januari 2022

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

+46 771 78 00 00