Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Svartbyn–Hertsöfältet

Bakgrund

Luleå kommun växer och tillgången på elektricitet är en förutsättning för det moderna samhället och Vattenfall Eldistribution bidrar till att möjliggöra detta. För att kunna möta efterfrågan från bland annat byggsektor, r, transportsektor och industri och samtidigt uppfylla klimatmålen behöver vi mer elektricitet, inte mindre. Genom att introducera fossilfri elektricitet inom nya branscher och användningsområden kan vi bidra till ekonomisk tillväxt och sociala framsteg samtidigt som klimatpåverkan minimeras.

Vi bygger och planerar för samhällelig tillväxt som ger möjlighet att ansluta en växande stad. Vattenfall Eldistribution har mottagit förfrågningar om ökat effektuttag. Vattenfall Eldistribution är enligt ellagen skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 150 kV kraftledningar mellan Svartbyn och Hertsöfältet och senare vidare ut på Svartön. Tillståndsprövningen för sträckan PT38 Hertsöfältet-Svartön påbörjas inom en nära framtid.

Samråd

Det aktuella samrådet är en fortsättning av det samråd som hölls under hösten 2019 avseende en ny 150 kV kraftledning mellan Svartbyn i och Lerbäcken. Därefter har Vattenfall Eldistribution AB mottagit förfrågningar om ökade effektuttag i området. Detta innebär att det behövs två 150 kV ledningar, sambyggda i gemensamma stolpar, för att tillmötesgå de nya effektbehoven. Ledningarna utgår liksom tidigare från den befintliga stationen Svartbyn i Bodens kommun, men istället för att ansluta till Lerbäcken kommer de att ansluta till ny transformator­station Hertsöfältet, se karta. Svartbyn-Hertsöfältet ersätter den tidigare samrådda ledningssträckan Svartbyn-Lerbäcken.

De planerade ledningarna syftar till att förstärka regionnätet i området och öka matningskapaciteten till Luleå tätort.

Alternativa stråk

Flera alternativa sträckningar/stråk för ledningarna utreds. Ett samrådsunderlag som beskriver alternativen och preliminära konsekvenser för den planerade ledningen har upprättats. Samrådsunderlaget finns att ladda ner på denna sida.

Vad händer nu?

Inför ansökan till Energimarknadsinspektionen, om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken med myndigheter, organisationer, allmänheten, berörda markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 22 december 2020.

Synpunkter skickas till:

Sweco Energy AB, att. Johan Lidén, Box 340 44, 100 26 Stockholm eller e-post: johan.liden@sweco.se

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta Johan Lidén på telefon 070-523 34 93, e-post johan.liden@sweco.se eller Johnny Carlberg, 070-217 48 73.

Sista dag för synpunkter

22 december 2020

Kontaktperson

Johan Lidén

Telefon

070-523 34 93

Dokument att ladda ner

Kompletterande samråd, publicerat 21/1-2021

Förslag till justerad ledningssträckning i passagen förbi Rutvikssund, en sträcka om ca 5 km.


Ursprungligt samråd