Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Tälle

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för en ombyggnation av en 45 kV luftledning mellan Älberg och Viby i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län. Ombyggnationen berör en sträcka om ca 800 meter, väster om orten Tälle.

Syftet med ombyggnationen är att bereda plats för ett dubbelspår (järnväg) som är planerat mellan Hallsberg och Degerön. För att dubbelspåret ska kunna byggas måste ledningen markförläggas den sträcka där nuvarande luftledning bedöms komma i konflikt med spårområdet.

Samråd

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida.

Synpunkter lämnas senast 2020-02-26 till Joel Chorell via post eller e-post:

Post
Ecogain
Att: Joel Chorell
Västra Norrlandsgatan 10D
903 27 Umeå

E-post
joel.chorell@ecogain.se

Sista dag för synpunkter

26 februari 2020

Kontaktperson

Joel Chorell, Ecogain