Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet

I Nacka kommun, Stockholms län, har kommunen antagit detaljplaner för bostadsbyggande vid Tollare, norr om Lännerstasundet. I planområdet finns i dagsläget två 70 kV luftledningar som ägs av Vattenfall Eldistribution och som ingår i regionnätet. För att utbyggnadsplanerna av bostäder ska kunna genomföras måste ledningarna byggas om. Vattenfall Eldistribution planerar därför att ersätta cirka 300 meter luftledning med markförlagda kablar. 

Energimarknadsinspektionen beslutade om koncession för ledningen den 22 mars 2023.

Figur_översikt_Tollare_hemsida.jpg

 

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

 

Var är vi nu?

 

Samråd

Samrådet för projektet är avslutat och synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse. För mer information om samrådet och möjlighet att ladda ner samrådsredogörelsen, besök samrådssidan.

Tollare Samråd | Vattenfall Eldistribution

 

Aktuellt 

Publicerat 2022-06-02

I mars 2022 lämnade Vattenfall Eldistribution in ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för ombyggnationen av luftledningar till markförlagda ledningar vid Tollare. Koncessionsansökan kommer nu att prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndighetens ärendenummer är 2022-101705.

 

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10

Övriga frågor:

Tillståndsspecialist: Johnny Carlberg 
E-post: johnny1.carlberg@vattenfall.com
Telefon: 070 217 48 73

Developer Tools


Cache options

Consumption options