Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Karta Tuna-Stackbo-Ängsberg

 

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga tre nya 132 kV kraftledningar för att ansluta planerad energikrävande verksamheter vid Tuna. Kraftledningarna planeras mellan Tuna och stationerna Stackbo respektive Ängsberg i Gävle kommun. För att få bygga kraftledningarna krävs nätkoncession för linje (tillstånd)

Kraftledningarna är tre av totalt sju nya ledningar för anslutning av energikrävande verksamheter i närområdet. Övriga ledningssträckningar samråds parallellt med aktuellt projekt.

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och flera olika sträckningsalternativ har studerats för ledningarna. De tre ledningarna föreslås att gå parallellt i samma sträckning. Projektet och sträckningsalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de sträckningar som tagits fram i projektet.

Öppet hus

Vattenfall Eldistribution av inbjuder berörda av projektet till samrådsmöte i form av Öppet hus. Där har du möjlighet att träffa representanter för Vattenfall Eldistribution AB för att ställa frågor och lämna synpunkter.

Onsdag den 20 november kl. 17-20, Överhärde bystuga (Överhärdevägen 69)

Synpunkter

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2019-12-02 till:

johanna.fransila@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Johanna Fransila
Box 676
802 50 GÄVLE

 

Sista dag för synpunkter

2 december 2019

Kontaktperson

Johanna Fransila, Sweco

Developer Tools


Cache options

Consumption options