Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Tuna-Stackbo-Ängsberg

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga tre nya 132 kV kraftledningar för att ansluta planerad energikrävande verksamheter vid Tuna

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga tre nya 132 kV kraftledningar för att ansluta planerad energikrävande verksamheter vid Tuna. Kraftledningarna planeras mellan Tuna och stationerna Stackbo respektive Ängsberg i Gävle kommun. För att få bygga kraftledningarna krävs nätkoncession för linje (tillstånd)

Kraftledningarna är tre av totalt sju nya ledningar för anslutning av energikrävande verksamheter i närområdet. Övriga ledningssträckningar samråds parallellt med aktuellt projekt.

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och flera olika sträckningsalternativ har studerats för ledningarna. De tre ledningarna föreslås att gå parallellt i samma sträckning. Projektet och sträckningsalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de sträckningar som tagits fram i projektet.

Öppet hus

Vattenfall Eldistribution av inbjuder berörda av projektet till samrådsmöte i form av Öppet hus. Där har du möjlighet att träffa representanter för Vattenfall Eldistribution AB för att ställa frågor och lämna synpunkter.

Onsdag den 20 november kl. 17-20, Överhärde bystuga (Överhärdevägen 69)

Synpunkter

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2019-12-02 till:

johanna.fransila@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Johanna Fransila
Box 676
802 50 GÄVLE

Sista dag för synpunkter

2 december 2019

Kontaktperson

Johanna Fransila, Sweco