Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ullna-Täljö

Information om inlämnad tillståndsansökan

Vattenfall Eldistribution har sedan hösten 2019 genomfört samråd för spänningshöjning av befintlig regionnätsledning mellan Ullna och Täljö. Efter genomfört samråd inlämnades ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) till Energimarknadsinspektionen (Ei) i mars 2021.

Tillståndsansökan har också lämnats in gällande ombyggnation av befintliga regionnätsledningar närmast transformatorstation Täljö. Mellan Ullna och Täljö avser ansökan befintlig luftledning med mindre åtgärder. Vid station Täljö avser ansökan ombyggnation med markförlagd kabel på en kort sträcka mellan befintlig och planerad ny transformatorstation.

Planerade ledningsåtgärder berör Täby, Vallentuna samt Österåkers kommuner. Ledningssträckningar enligt ansökan framgår av karta nedan.

Karta-webbsida-Ullna-Täljö-april-2021.jpg

Vad händer nu?

Koncessionsansökningarna kommer nu att prövas av Ei. Myndighetens ärendenummer för ansökan är 2021-100824. Ei kommer inom ramen för tillståndsprövningen att remittera ärendet till berörda myndigheter och sakägare, vilka därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planerade ledningsåtgärder.

Dokument och kontakt

Kontaktperson

Erik Pettersson