Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser ansöka om förlängd nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kV luftledning mellan Ulricehamn och Lindås i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. På uppdrag av Vattenfall Eldistribution har Sweco Sverige AB anlitats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen.

Ledningen mellan Ulricehamn och Lindås syftar till att förse transformatorstation TT8321 med ström samt mata till underliggande lokalnät i området. En förlängd koncession för befintlig ledning innebär samhällsnytta genom att en viktig del av Sökandens regionnät i området kan bibehållas, vilket är centralt för elförsörjningen av lokalnätet i denna del av Västra Götalands län.

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs nätkoncession enligt ellagen. Inför ansökan om förlängd koncession för befintligt ledningsavsnitt genomförs nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken med berörda myndigheter och organisationer samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Karta .jpg

Synpunkter

Synpunkter lämnas senast den 5 Juli 2023. Synpunkter kan antingen mejlas direkt till ansvarig kontaktperson (andreas.noren@sweco.se), alternativt postas till nedanstående adress.
Sweco Sverige AB
Att: Andreas Norén
Box 676
801 27 Gävle


Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Andreas Norén, Tel: 070-719 39 66,
e-post: andreas.noren@sweco.se

Karin Bäckman, Tel: 070-167 21 12,
e-post: karin.backman@sweco.se

Sebastian Wackfelt, Tel 070-221 31 27,
e-post: sebastian.wackfelt@vattenfall.com

Sista dag för synpunkter

5 Juli 2023

Kontaktperson

Andreas Norén

Telefon

070-719 39 66

Developer Tools


Cache options

Consumption options