Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vaikijaur-Ållojaur

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att etablera två nya 150 kV kraftledningar från ställverk PT33 Vaikijaur fram till anslutningspunkt i nytt ställverk vid Ållojaur, norr om Jokkmokk i Jokkmokks kommun, Norrbottens län.

Syftet med de nya kraftledningarna är att ansluta nya verksamheter till elnätet. Ledningarna kommer att innebära utvidgning av Vattenfall Eldistributions regionnät och för att upprätthålla en leveranssäker strömförsörjning till det nya verksamhetsområdet.

Samråd

Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede beskriva de alternativa sträckningar som studerats samt den sträckning som förordats. Det samrådsunderlag, som går att ladda ner från denna sida, utgör en del av underlaget till samråd med länsstyrelsen, övriga berörda myndigheter samt enskilda och allmänhet som kan antas vara särskilt berörda.

Alternativa stråk

För att hitta den mest lämpliga sträckningen utreds ett antal olika stråkalternativ belägna inom ett större utredningsområde. Påverkan på berörda intressen inom stråken redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. Förslag till sträckningar finns redovisade i respektive stråk. Samtliga ledningar är belägna inom Jokkmokks kommun, Norrbottens län.

imagedojlb.png

 

Vad händer nu?

Inför ansökan till Energimarknadsinspektionen, om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 23‑25 §§ respektive 29–32 §§ miljöbalken med länsstyrelsen, berörda myndigheter, samebyar, organisationer, allmänheten, berörda markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 2022-04-21.

Synpunkter skickas till:

Norconsult AB, att. Birgitta Olanders, Box 8774, 402 76 Göteborg eller e-post: birgitta.olanders@norconsult.com

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta:

Eva-Maria Arvidsson på telefon 073-698 88 50, e-post eva-maria.arvidsson@norconsult.com eller Birgitta Olanders på telefon 073-660 31 49, e-post birgitta.olanders@norconsult.com

Sista dag för synpunkter

2022-04-21

Kontaktperson

Birgitta Olanders

Telefon

073-660 31 49