Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Verkanliden

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan de tillståndsgivna vindkraftparkerna Inre och Yttre Verkanliden och en befintlig station, antingen i Grundfors eller i Stensele, i Storumans kommun, Västerbottens län.

Syftet med kraftledningen är att överföra den el som vindkraftparkerna kommer att producera till elnätet. För att få bygga kraftledningen krävs nätkoncession för linje (tillstånd).

Alternativa stråk

För att hitta den mest lämpliga sträckningen utreds ett antal olika stråkalternativ belägna inom ett större utredningsområde. Påverkan på berörda intressen inom stråken redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken med myndigheter, organisationer, allmänheten och berörda fastighetsägare som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning av planerad ledning. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete och vi tar tacksamt emot dem. Samråd genomförs av AFRY, på uppdrag av Vattenfall.

Synpunkter skickas till:

AFRY, att. Viktoria Renberg, Box 585, 201 25 Malmö eller e-post: viktoria.renberg@afry.com

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller för beställning av samrådsunderlag per post, kontakta Viktoria Renberg på telefon 076-136 31 49, e-post viktoria.renberg@afry.com.

Sista dag för synpunkter

13 juni 2020

Sista dag för synpunkter

13 juni 2020

Kontaktperson

Viktoria Renberg

Telefon

0761363149