Hedenlunda–Oxelösund

Följ Vattenfall Eldistributions samråd gällande två nya ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSAB i Oxelösund.

Karta över sträckningsförslag

Information om inventering av naturvärden
Under hela juni (vecka 24–27) kommer det att genomföras fältinventering av naturvärden längs med det valda stråket. Biologer från företaget Calluna kommer att utföra detta arbete.

Detta gör vi för att säkerställa att naturvärden bevaras. Mer information hittar du i informationsbrevet

Om du har frågor: hedenlundaoxelosund@vattenfall.com

Bakgrund

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Enligt ellagen är vi skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 130 kV- ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

Läs mer om SSABs omställning till fossilfri produktion på deras hemsida

Läs mer hos Oxelösunds kommun - Positiv till föreslagen sträckning av ny kraftledning

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I Ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

Var är vi nu?

Samråd-Hendelunda.jpg

Kontakt


Vattenfall Eldistribution

Mediefrågor: Vattenfalls pressjour, tel: 08-739 50 10

Övriga frågor: hedenlundaoxelosund@vattenfall.com


SSAB

Kontakt: sari.heikkinen@ssab.com


Oxelösunds kommun

Press och media: Annelie Ljungwald, tel: 0155-380 00.

Allmänna frågor: Kommundirektör Johan Persson, tel: 0155-380 00

Telefon

Vattenfalls pressjour: 08-739 50 10

Dokument att ladda ner

Ursprungligt samråd

Samrådsredogörelse

Kartor valt stråk

Frågor och svar från informationsmöte 27 november 2019

Utredning Oxelösund

Övrigt

Kompletterande samråd - Delsträcka Kottorp-SSAB

Kompletterande samråd - Förslag till sträckning utanför valt stråk