Hedenlunda–Oxelösund

Följ Vattenfall Eldistributions samråd gällande två nya ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSAB i Oxelösund.

Karta över sträckningsförslag

Bakgrund

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Enligt ellagen är vi skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 130 kV- ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

Läs mer om SSABs omställning till fossilfri produktion

Läs mer hos Oxelösunds kommun - Positiv till föreslagen sträckning av ny kraftledning

Koncession inlämnad

Den 7 oktober lämnade Vattenfall Eldistribution in ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ledningarna är en förutsättning för anslutning av ljusbågsugnen och därmed SSABs omställnings till fossilfri stålproduktion.

  • Knappt hälften av sträckningen går i befintlig ledningsgata.
  • 101 fastigheter som berörs.
  • Stolparnas höjd kommer att variera mellan 20 meter och 40 meter beroende på val av stolptyp, markförhållanden med mera.
  • Den enda korsningen över Natura 2000 är vid Kilaån. Utöver det korsas inte Natura 2000 på något ställe.
  • Endast vid St Bene sker en ny korsning av Sörmlandsleden.

Ladda ner Miljökonsekvensbeskrivningen (6,2 MB)

Koncessionskarta (2,4 MB)

Fotomontage: Före- och efterbilder

Fotomontage_Lagmansjo.jpg
Fotomontage över föreslagen kraftledning i Lagmansjö.

Fotomontage_Stjarnholm.jpg
Fotomontage över föreslagen kraftledning i Stjärnholm.

Natur- och kulturvärden tas alltid i beaktande i planering av en ny ledning

I det fortsatta arbetet kommer resultaten från pågående naturvärdesinventering, landskapsanalys och så kallad livscykelanalys (LCA) att sammanställas.

Resultaten från dessa inventeringar och analyser kommer redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den kommer även tidigare studerade alternativ redovisas samt en alternativstudie med en redovisning för påverkan från markkabel, sjökabel respektive luftledning.

Vattenfall Eldistribution har tagit till sig argument om påverkan på natur- kultur och andra värden. Vi kommer i den fortsatta processen väga in dessa för att, i den mån det är möjligt, göra förbättringar och justeringar i samband med framtagande av förordad sträckning.

I kartorna finns mer information kring det valda stråket.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

Var är vi nu?

Samråd-Hendelunda.jpg

Kontakt


Vattenfall Eldistribution

Mediefrågor: Vattenfalls pressjour, tel: 08-739 50 10

Övriga frågor: hedenlundaoxelosund@vattenfall.com


SSAB

Kontakt: sari.heikkinen@ssab.com


Oxelösunds kommun

Press och media: Annelie Ljungwald, tel: 0155-380 00.

Allmänna frågor: Kommundirektör Johan Persson, tel: 0155-380 00

Telefon

Vattenfalls pressjour: 08-739 50 10

Dokument att ladda ner

Ursprungligt samråd


Samrådsredogörelse


Kartor valt stråk


Frågor och svar från informationsmöte 27 november 2019


Utredning Oxelösund


Övrigt


Kompletterande samråd - Delsträcka Kottorp-SSAB


Kompletterande samråd - Förslag till sträckning utanför valt stråk


Samrådsredogörelse för kompletterande samråd Kottorp-SSAB, publicerad 2020-07-09


Samrådsredogörelse för kompletterande samråd Sträckning utanför valt stråk, 
publicerad 2020-07-09

 

Redogörelse för synpunkter som inkommit utanför samråden, publicerad 2020-07-09


Beslut om miljöpåverkan från Länsstyrelsen, publicerad 2020-09-15

Länsstyrelsen har nu fattat beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). I beslutet finns en sammanfattning av länsstyrelsens
tidigare yttranden, något som Vattenfall Eldistribution ser positivt på och arbetar utifrån i kommande miljökonsekvensbeskrivning.