Hedenlunda–Oxelösund

Följ Vattenfall Eldistributions samråd gällande två nya ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSAB i Oxelösund.

Karta över sträckningsförslag

Bakgrund

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Enligt ellagen är vi skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 130 kV- ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

Läs mer om SSABs omställning till fossilfri produktion på deras hemsida

Läs mer hos Oxelösunds kommun - Positiv till föreslagen sträckning av ny kraftledning

 

Kommentar till felaktiga påstående.

Till hösten 2020 kommer Vattenfall Eldistribution lämna in underlag till Energimarknadsinspektionen för att ansöka om tillstånd (koncession) för två 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Det har varit ett omfattande arbete. Under processen har vi haft tät dialog med markägare, kommuner och andra berörda.

I media har det ibland funnits påståenden som är felaktiga och som vi vill kommentera:

  • Ca 43% av sträckningen går i befintlig ledningsgata.

  • Fastighetsägare som blivit berörda av sträckning utanför valt stråk har i samband med kompletterande samråd fått en detaljerad karta med föreslagen sträckning över sin fastighet.

  • Vattenfall Eldistribution kommer att föreslå luftledning på hela sträckan.

  • 103 fastigheter berörs.

  • Stolparnas höjd kommer att variera mellan 20 meter och 40 meter beroende på val av stolptyp, markförhållanden med mera.

  • Den enda korsningen över Natura 2000 är vid Kilaån. Utöver det korsas inte Natura 2000 på något ställe.

  • De nya ledningarna följer befintliga ledningsgator och korsning av Sörmlandsleden sker parallellt med befintliga ledningar. Endast vid St Bene sker en ny korsning av Sörmlandsleden.

 

Natur- och kulturvärden tas alltid i beaktande i planering av en ny ledning.

I det fortsatta arbetet kommer resultaten från pågående naturvärdesinventering, landskapsanalys och så kallad livscykelanalys (LCA) att sammanställas.

Resultaten från dessa inventeringar och analyser kommer redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den kommer även tidigare studerade alternativ redovisas samt en alternativstudie med en redovisning för påverkan från markkabel, sjökabel respektive luftledning.

Vattenfall Eldistribution har tagit till sig argument om påverkan på natur- kultur och andra värden. Vi kommer i den fortsatta processen väga in dessa för att, i den mån det är möjligt, göra förbättringar och justeringar i samband med framtagande av förordad sträckning.

I kartorna finns mer information kring det valda stråket.

 

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

Var är vi nu?

Samråd-Hendelunda.jpg

Kontakt


Vattenfall Eldistribution

Mediefrågor: Vattenfalls pressjour, tel: 08-739 50 10

Övriga frågor: hedenlundaoxelosund@vattenfall.com


SSAB

Kontakt: sari.heikkinen@ssab.com


Oxelösunds kommun

Press och media: Annelie Ljungwald, tel: 0155-380 00.

Allmänna frågor: Kommundirektör Johan Persson, tel: 0155-380 00

Telefon

Vattenfalls pressjour: 08-739 50 10

Dokument att ladda ner

Ursprungligt samråd

Samrådsredogörelse

Kartor valt stråk

Frågor och svar från informationsmöte 27 november 2019

Utredning Oxelösund

Övrigt

Kompletterande samråd - Delsträcka Kottorp-SSAB

Kompletterande samråd - Förslag till sträckning utanför valt stråk

Samrådsredogörelse för kompletterande samråd Kottorp-SSAB, publicerad 2020-07-09

Samrådsredogörelse för kompletterande samråd Sträckning utanför valt stråk, publicerad 2020-07-09

 

Redogörelse för synpunkter som inkommit utanför samråden, publicerad 2020-07-09

Beslut om miljöpåverkan från Länsstyrelsen, publicerad 2020-09-15

Länsstyrelsen har nu fattat beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). I beslutet finns en sammanfattning av länsstyrelsens tidigare yttranden, något som Vattenfall Eldistribution ser positivt på och arbetar utifrån i kommande miljökonsekvensbeskrivning.