Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Regionnätsförstärkningar Luleå

Om projektet

Luleå kommun växer - nya bostadsområden växer fram och flera verksamhetsetableringar planeras i regionen. I takt med det ökar också behovet av el. För att möjliggöra kommunens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, planerar Vattenfall Eldistribution att bygga ut och förstärka regionnätet i området. Arbetet kommer att ske i flera steg. 

 

Lerbäcken–Hertsöfältet

I ett första steg planerar Vattenfall Eldistribution en 150 kV-ledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet.

Den nya ledningen, som ska ansluta till en ny station på Hertsöfältet, kommer att öka matningskapaciteten till Luleå tätort. Den omkring 6 kilometer långa ledningen planeras gå i befintlig kraftledningsgata, parallellt med Luleå Energis luftledningar och längs med naturreservatet Ormberget-Hertsölandet. 

Aktuellt

I april 2022 meddelade Energimarknadsinspektionen att Vattenfall Eldistribution beviljats tillstånd för ledningen. Nu inleder vi arbetet med detaljprojektering och de rättigheter som är kopplat till ledningen. Sedan kan entreprenad påbörjas. Ledningen planeras att vara i drift 2024/2025.

Läs mer här: Första etappen tillståndsgiven när Vattenfall Eldistribution förstärker elnätet i Luleå

Lerbäcken_hertsön luleå kommun_v2.jpg

 

Svartbyn–Hertsöfältet

I nästa etapp planerar vi att bygga två nya 150 kV-kraftledningar mellan Svartbyn i Bodens kommun och Hertsöfältet i Luleå kommun. Ledningarna syftar dels till att förstärka regionnätet i området och öka överföringskapaciteten till Luleå tätort, dels till att möjliggöra etablering av energikrävande industrietableringar i Luleå. De planerade ledningarna sträcker sig mellan den befintliga transformatorstationen Svartbyn, cirka 6,5 kilometer sydost om Boden, och en ny transformatorstation på Hertsöfältet, östra Luleå. Ledningarna bedöms bli cirka 38-39 kilometer långa.

Samråd för sträckan Svartbyn-Hertsöfältet är avslutat. Läs mer om samrådet här: Svartbyn-Hertsöfältet

Aktuellt

Publicerat 2022-10-11

I oktober 2022 lämnade Vattenfall Eldistribution in koncessionsansökan för sträckan Svartbyn-Hertsöfältet. Ansökan hanteras nu av Energimarknadsinspektionen. För att ta del av ansökan i sin helhet, kontakta Ei på registrator@ei.se.

 

Karta-Svartbyn-Hertsöfältet.jpg

 

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

Var är vi nu?

imagepjo6d.png

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

E-post: regionnatsforstarkningarlulea@vattenfall.com

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10, press@vattenfall.com